Пт
03.02.2023
21:21
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 1.

  1.44. Характеристика стадії “Формування вимог до ІС”.
  Тема № 1 Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій.
  44. Характеристика стадії “Формування вимог до ІС”.
  Життєвий цикл інформаційної системи розпочинається із задуму про її створення, потім вона проходить етапи проектування, впровадження, випробовувань і використання. Закінчується життєвий цикл виводом системи з використання (зняттям з виробництва) із причин морального або фізичного старіння. Відповідно до ГОСТу 34.601-90 для інформаційних систем передбачено вісім стадій робіт її створення:
  -формування вимог до автоматизованої системи;
  -розробка концепції системи;
  -розробка технічного завдання для проектування;
  -ескізне проектування;
  -технічне проектування;
  -виготовлення робочої документації;
  -введення в експлуатацію;
  -супровід системи.
  Формування вимог до автоматизованої системи включає наступні етапи робіт:
  -обстеження об’єкта управління і обґрунтування необхід-ності створення системи;
  -формування вимог користувачів до системи;
  -оформлення звіту про обстеження об’єкта управління і обґрунтування вимог до системи.
  Найважливішим із названих етапів є допроектне обстеження. При обстеженні об’єкта використовують три методи:
  -горизонтальний - інформація вивчається в кожному структурному підрозділі об’єкта без урахування інформаційного зв’язку між ними;
  -вертикальний - вивчається інформаційний рух від виникнення до результатів обробки з урахуванням ієрархічної структури управління;
  -комбінований - вивчення починається за вертикальним методом, і за необхідності обстежуються інформаційні потоки, які впливають на результати обробки даних.
  Обстеження може проводитись різними способами:
  -бесіди, опитування, анкетування;
  -аналіз документів і їх потоків;
  -вибіркове обстеження аналогічних за видом своєї діяль-ності підрозділів (метод аналогій);
  -документальна інвентаризація;
  -фотографія, самофотографія і хронометраж робочого дня;
  -інвентаризація обчислювальних робіт.

  Джерелами інформації при обстеженні можуть бути: паспорт виробництва, річні звіти, плани перспективного розвитку, поточні бухгалтерська, планова, звітна, статистична інформації та ін. Результати досліджень оформляються актами.
  Інформація, використовувана в інформаційній системі, повинна бути методично поєднаною, достовірною, лаконічною (при оптимальній насиченості необхідними даними), просто кодуватись, доступною для розуміння і своєчасно передаватись користувачеві.
  Документація на систему - це сукупність взаємнопов’язаних документів, що описують вимоги, можливості, обмеження, проектування, режими роботи і супровід системи .
  Втілення проекту у вигляді діючої системи називається реалізацією системи .
  У комп’ютерних технологіях використовуються такі основні режими їх роботи: централізований і децентралізований, автономний і в мережах, пакетний, діалоговий, реального часу, мультипрограмування, розподілу часу, інтерактивний, телеобробки і т. ін.
  Пакетний режим полягає в обробці завдань без участі замовника в обчислювальному процесі (може бути і дистанційним, коли завдання обробляються в пакеті по черзі чи за пріоритетом).
  Діалоговий режим - це режим взаємодії людини з системою обробки інформації в темпі, порівняльному з темпом обробки інформації людиною.
  Режим телеобробки – дистанційне введення, обробка і одержання інформації. Останнім часом дедалі частіше використовуються близькі за значенням терміни «режим мережної обробки», «режим клієнт-сервер».
  Інтерактивний режим - різновид діалового режиму з використанням теелеобробки чи безпосередньої роботи на ЕОМ з взаємодією на процес, що викликає реакцію процесу у відповідь.
  Режим мультипрограмування - обробка інформації з таким використанням ресурсів системи (чи ЕОМ), коли вони одночасно задіяні більш ніж в одному процесі обробки інформації.
  Режим розподілу часу – режим мультипрограмування, за якого для забезпечення одночасного виконання групи процесів в інтерактивному режимі ресурси системи обробки інформації надаються кожному процесу на інтервал часу в порядку послідовності чи за пріорітетом.
  Режим реального часу - режим обробки інформації системою при взаємодії з зовнішніми процесами в темпі ходу цих процесів.
  При використанні вказаних режимів роботи в комп’ютерних технологіях можуть змінюватись як набір, так і послідовність виконуваних операцій. Так, пакетний режим вимагає попереднього виконання всіх операцій по введенню і корегуванню оброблюваних даних, а в діалоговому режимі такі операції можуть виконуватись одночасно з машинною обробкою даних. У режимі ж реального часу більшість ручних технологічних операцій з підготовки і контролю оброблюваних даних можуть взагалі не виконуватися, оскільки при цьому широко використовуються датчики та автоматичне зняття та передавання інформації в ЕОМ.
  Створюючи комп’ютерні технології, додержуються певних принципів, які враховують організаційні, кадрові, технічні, програмні та інші особливості системи. Основні із цих принципів такі:
  -інтеграція обробки даних з широким використанням АБД;
  -раціональне поєднання централізованої і децентралізованої обробки даних;
  -використання типових технологій іоперацій та уніфікація їх елементів;
  -спрощення технологічних процесів та підвищення їх ефективності за рахунок автоматизації основних і контрольних операцій і т. ін.
  Обстеження предметної сфери складається із: 1) вивчення початкових даних та їхніх інформаційних потоків в об’єкті управління; 2) вивчення і аналіз даних кінцевих документів (звітів) об’єкта дослідження; 3) вивчення умов, яким повинні відповідати дані; 4) вивчення обмежень. При цьому обов’язково вводяться позначення даних у кожному документі і вказуються джерела їх надходження. Джерелами обстеження є документообіг, методики розрахунків, структура об’єкта управління, цілі, функції і задачі підрозділів. Формуються вимоги до системи, оцінюють терміни виконання і орієнтовну вартість робіт. Одночасно із збиранням інформації про об’єкти проводиться їх аналіз, який включає встановлення атрибутів даних і зв’язків між об’єктами інформації, даними та їхніми атрибутами.
  Збирання даних - це трудомістка праця і вимагає обов'язкової участі керівництва, тому призначається адміністратор бази даних (АБД). Адміністратор бази даних повинен розробити план проведення обстеження підприємства. Збір даних слід розпочати з вивчення існуючих форм документів, звітів тощо. Кожен керівник або співробітник, який користується даними або бере участь у їхній підготовці, повинен заповнити відповідну анкету. У формах анкет має бути передбачена можливість доповнення початкових даних. Якщо якимось чином деякі дані були пропущені, то обов'язково потрібно переглянути модель предметної області і доповнити дані, яких бракує.
  Анкета повинна вміщати:
  -ім'я і опис об'єкта інформації; поряд з основним іменем вказуються його синоніми, надається його вербальний опис (смисловий зміст), навіть, якщо цей смисл очевидний; наприклад, “Журнал викладача” і “Форма обліку студентів”;
  -ім'я і опис даних; поряд з основним іменем наводяться всі його синоніми і надається їх розкодування, повний вербальний опис;
  -джерело надходження даних у структурі підприємства; наприклад, спонсор, деканат, відділ кадрів та ін.;
  -атрибути даних - вказуються їхні атрибути: типи (числовий, текстовий та ін.), одиниці величин, діапазон зміни;
  -мета використання даних; наприклад, використовується для призначення стипендії, у деканат для вирішення питання про закінчення закладу;
  -обмеження для виведення результату - читання, друкування, накопичення;
  -ступінь важливості даних - вказується значення даних для реалізації або поширення функції підприємства;
  -взаємозв’язки елемента даних; наприклад, номер залікової книжки - прізвище студента, прізвище студента - оцінка з інформатики;
  -термін зберігання і умови архівації даних, спосіб їх зберігання.
  Одночасно з анкетуванням досліджуються інформаційні потоки у предметній сфері і при обробці даних. Це необхідно для створення моделі предметної сфери. У результаті цього створюється уявлення про обіг документів підприємства, визначаються шляхи і способи оптимальної передачі даних.
  Рекомендується розробити графічні схеми об'єктів і потоків даних з чітким визначенням вхідних і вихідних даних, а також графічну схему документообігу.
  Розробка концепції системи передбачає чотири етапи:
  -вивчення об’єкта управління;
  -виконання науково-дослідних робіт;
  -розробка варіантів концепції;
  -оформлення звіту про роботу.
  На цій стадії на основі глибокого аналізу предметної сфери і вивчення технологічних потоків інформації і за результатами науково-дослідної роботи вибирається один із альтернативних варіантів концепції розробляється і пропонується концептуальна модель предметної сфери.
  Технічне завдання виконується в одну стадію і полягає у формулюванні конкретних завдань щодо проектування інформаційної системи заданого об’єкта управління.
  Ескізний проект виконується в два етапи:
  -розробка попередніх проектних рішень на систему;
  -розробка документації на систему та її складові.
  Технічний проект висвітлює остаточні рішення для системи в цілому й -окремих її складових з усіх видів забезпечень і може складатись з чотирьох частин:
  -розробка проектних рішень на систему і її складові;
  -розробка документації на систему і її складові;
  -розробка і оформлення документації на постачання виробів для комплектації системи або завдань на їх розробку;
  -розробка завдань на проектування суміжних частин об’єкта управління.
  Розробка документації. Тут розробляються і налагоджуються програмні засоби, генерується база даних на конкретній конфігураціїї технічних засобів. Крім цього, на цій стадії створюється планова робоча і експлуатаційна документація для користувачів системи. Стадія розробки документації включає два етапи:
  -розробку робочої документації на систему або її частини;
  -розробку або адаптацію програм.
  Введення в експлуатацію. Проводиться підготовка об’єкта управління, введення інформаційної системи в дію і підписання акту приймання-здачі системи в експлуатацію. Стадія виконується вісьмома етапами:
  -підготовка об’єкта до впровадження системи;
  -підготовка персоналу;
  -комплектація системи;
  -будівельно-монтажні роботи;
  -пусконалагоджувальні роботи;
  -проведення попередніх випробовувань;
  -експериментальна експлуатація;
  -проведення приймальних випробовувань.
  Супровід системи передбачає контроль за функціонуванням системи, усунення виявлених недоліків, внесення змін у документацію і виконання інших робіт, передбачених гарантійними зобов’язуваннями. Тут реалізується два етапи:
  -роботи відповідно до гарантійних зобов’язань;
  -післягарантійне обслуговування.
  http://www.topaz.ho.ua/Is/1.html


  Джерело: http://www.topaz.ho.ua/Is/1.html
  Категорія: Тема 1. | Додав: Даша (07.12.2011)
  Переглядів: 2747 | Теги: формування вимог до ІС, стадії формування ІС, ІС | Рейтинг: 0.0/0